Vispārējie noteikumi un nosacījumi

Saskaņā ar šo Līgumu viena puse, Pārdevējs, no vienas puses, un jebkura persona, kas ir akceptējusi šī Publiskā piedāvājuma līguma nosacījumus - Pircējs, no otras puses, turpmāk tekstā kopā sauktas par Pusēm, ir parakstījušas šo Publisko Piedāvājuma līgums (turpmāk tekstā - Līgums), kas adresēts neierobežotam personu skaitam, kas ar Pārdevēja oficiālu publisku piedāvājumu slēgt ar Pircējiem Preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, kura fotogrāfijas ir ievietotas atbilstošā Vietnes sadaļa https://dir.lv/.

Pārdevēji, kuri plāno pārdot Produktus, izmantojot vietni https://dir.lv/, un Pircēji, pērkot Produktus, kuru attēli ir izvietoti attiecīgajās lapās https://dir.lv/, pieņem šī Līguma noteikumus šādi.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Līgumiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek noformētas publiskā piedāvājuma līguma veidā. Noklikšķinot uz Vietnes lapas https://dir.lv/ atbilstošajā pogas "PASŪTĪT" sadaļā, tas nozīmē, ka Pircējs neatkarīgi no statusa (fiziska, juridiska persona, individuāls uzņēmējs), saskaņā ar pašreizējo starptautisko un Latvijas likumdošana, kas veikti, lai izpildītu zemāk uzskaitītos Publiskā piedāvājuma līguma nosacījumus.

1.2. Publiskā piedāvājuma līgums ir publisks, tas ir, saskaņā ar Latvijas Civilkodeksu tā nosacījumi ir vienādi visiem Pircējiem neatkarīgi no statusa (fiziska persona, juridiska persona, individuāls uzņēmējs). Pilnīgi vienojoties ar šo Līgumu, Pircējs pieņem nosacījumus un kārtību, kādā Pārdevējs veic pasūtījumu, apmaksā un piegādā preces, atbildību par negodīgu Pasūtījumu un par šī Līguma noteikumu neievērošanu.

1.3. Šis Līgums stājas spēkā no brīža, kad jūs noklikšķināt uz pogas "PASŪTĪT", līdz ar kuru Pircējs piekrīt pirkt no Pārdevēja pieejamās preces un ir spēkā līdz brīdim, kad Pircējs saņem Preces no Pārdevēja un pilnībā norēķinās ar viņu.

1.4. Līgumisko tiesisko attiecību regulēšanai saskaņā ar Līgumu Puses izvēlas un, ja nepieciešams, piemēro Latvijas likumdošanu.

NOTEIKUMI UN DEFINĪCIJAS

"Publiskā piedāvājuma līgums" - publisks līgums, kura paraugs ir ievietots vietnē https://dir.lv/, kura izmantošana ir obligāta visiem pārdevējiem, un kurā ir Pārdevēja piedāvājums iegādāties Preces, attēls kas ievietots Vietnē https: // dir.lv/, kas novirzīts uz nenoteiktu personu loku, ieskaitot Pircējus.

"Pieņemšana" - Pircēja akceptēts pārdevēja piedāvājums iegādāties Preces, kuras attēls tiek ievietots Vietnē https://dir.lv/, pievienojot to virtuālajam grozam un nosūtot Pasūtījumu.

"Preces" - tirdzniecības priekšmets (produkts, modelis, aksesuārs, komponenti un saistītie priekšmeti, jebkuri citi tirdzniecības priekšmeti), kuru pirkumu vietnē https://dir.lv/ ievieto pārdevējs.

"Pircējs" - jebkura spējīga fiziska persona, juridiska persona, individuāls uzņēmējs saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskajiem un Latvijas tiesību aktiem, kurš apmeklējis Vietni https://dir.lv/ un plāno iegādāties vienu vai otru Produktu.

"Pārdevējs" - jebkura spējīga fiziska persona, juridiska persona, individuāls uzņēmējs saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskajiem un Latvijas tiesību aktiem, kas ir Preču īpašnieki vai izplatītāji un ar Vietnes https://dir.lv/ palīdzību plāno lai to pārdotu.

"Pasūtījums" - Pircēja pieteikums Preču iegādei, pienācīgi noformēts un ievietots Vietnē https://dir.lv/, adresēts Pārdevējam.

"Likumdošana" - normas, kuras Latvijas vai starptautiskie tiesību akti nosaka līgumisko tiesisko attiecību regulēšanai saskaņā ar Līgumu.

"Būtisks preču trūkums" - trūkums, kas padara neiespējamu vai nepieņemamu Preču lietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim, radās ražotāja (Pārdevēja) vainas dēļ, pēc tā novēršanas tas atkal izpaužas no preču neatkarīgu iemeslu dēļ. patērētājs.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

3.1. Pārdevējs apņemas pārdot Preces, pamatojoties uz Pircēja veikto Pasūtījumu attiecīgajā Vietnes vietnē https://dir.lv/ saskaņā ar šajā Līgumā noteiktajiem nosacījumiem un veidā, un Pircējs apņemas šajā Līgumā noteiktajiem noteikumiem un veidā, lai nopirktu Preces un samaksātu par viņu naudu.

3.2. Pārdevējs garantē, ka Produkts nav ieķīlāts, nav strīda objekts, nav apcietināts un trešo personu tiesības uz to nav.

3.3. Pārdevējs un Pircējs apstiprina, ka pašreizējais Līgums nav fiktīvs vai fiktīvs darījums vai darījums, kas noslēgts spiediena vai maldināšanas ietekmē.

3.4. Pārdevējs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas veikt saimniecisko darbību, kas regulē juridisko attiecību apjomu, kas rodas un darbojas šī Līguma izpildes procesā, kā arī garantē, ka viņam ir tiesības ražot un / vai pārdot preces bez jebkādi ierobežojumi saskaņā arpašreizējo Latvijas likumdošanas aktu prasības un apņemas uzņemties atbildību par Pircēja tiesību pārkāpumiem šī Līguma izpildes un Preču pārdošanas procesā.

PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pārdevējam ir pienākums:

ievērot šī Līguma noteikumus;

izpildīt Pircēja pasūtījumus maksājuma saņemšanas gadījumā no Pircēja;

pārsūtīt Pircējam Preces atbilstoši izvēlētajam paraugam Vietnes https://dir.lv/ attiecīgajā lapā uz izpildīto pasūtījumu un šī Līguma noteikumiem;

pārbaudot Preču kvalitatīvās un kvantitatīvās īpašības, tās iesaiņojot noliktavā;

informēt pircēju par iespējamo papildu komisijas maksu, apmaksājot Eiropas pasūtījumus ar tādām kartēm kā Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro, informējot šajā līgumā.

4.2. Pārdevējam ir tiesības:

vienpusēji apturēt pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo Līgumu, ja Pircējs pārkāpj šī Līguma noteikumus.

4.3. Pārdevējs:

RD System SIA, Stopiņu iela 13, Rīga

vai Biznesa vienība no personām, kas piedāvā preces pirkšanai Vietnē https://dir.lv/ saskaņā ar vienotajiem saskaņotajiem noteikumiem, kas izklāstīti šajā publiskā piedāvājuma līgumā.

PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pircējam ir pienākums:

savlaicīgi samaksāt un saņemt pasūtījumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

iepazīties ar Vietnē https://dir.lv/ ievietoto informāciju par Precēm;

saņemot Preces no personas, kas tās piegādāja, nodrošiniet Preču integritāti un pilnīgumu, pārbaudot iepakojuma saturu. Bojājumu vai nepilnīga Preču komplekta gadījumā - salabojiet tos aktā, kas kopā ar Pircēju jāparaksta personai, kura to piegādāja Pircējam.

5.2. Pircējam ir tiesības:

veikt pasūtījumu attiecīgajā Vietnes lapā https://dir.lv/;

pieprasīt, lai pārdevējs ievēro šī Līguma noteikumus;

informēt par iespējamo papildu komisiju, maksājot par Eiropas pasūtījumiem ar tādām kartēm kā Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

PASŪTĪŠANAS PROCEDŪRA

6.1. Pircējs patstāvīgi veic pasūtījumu attiecīgajā Vietnes lapā https://dir.lv/, pievienojot Produktus virtuālajam grozam, noklikšķinot uz pogas "Pievienot grozam!" Vai veicot pasūtījumu pa e-pastu, vai arī izmantojot kontaktu sadaļā Vietne https://dir.lv/ norādīto tālruņa numuru.

6.2. Ordeņa veidošanas termiņš ir līdz 2 darba dienām no tā reģistrēšanas dienas. Ja pasūtījums tiek nosūtīts nedēļas nogalē vai svētku dienā, veidošanas periods sākas no pirmās darba dienas pēc nedēļas nogales.

LĪGUMA CENA un MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

7.1. Katras atsevišķās Produkcijas cenu nosaka Pārdevējs, un tā ir norādīta attiecīgajā Vietnes lapā https://dir.lv/ Līguma cena tiek noteikta, saskaitot visu virtuālajā grozā ievietoto atlasīto Produktu cenas un piegādes cena, kas tiek noteikta atkarībā no piegādes veida saskaņā ar šī Līguma 8. sadaļas nosacījumiem.

7.2. Pasūtījuma izmaksas var atšķirties atkarībā no preču cenas, daudzuma vai sortimenta.

7.3. Pircējs var apmaksāt pasūtījumu šādos veidos.

1) ar bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Pārdevēja norēķinu kontu, t.sk. izmantojot internetbanku (Pircējs apmaksā pasūtījumu trīs dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas 100% priekšapmaksas apmērā).

2) skaidra nauda pēc piegādes pēc pasūtījuma saņemšanas pie piegādes dienesta pārstāvja Latvijas teritorijā vai citas valsts teritorijā atbilstoši preču pasūtīšanas vietai.

3) Ar šāda veida kredītkarti:

Visa;

Visa Electron;

Mastercard;

Mastercard Electronic;

Maestro;

4) jebkādā citā veidā, par ko vienojies ar Pārdevēju.

Piezīme. Kad Pircējs apmaksā pasūtījumu ar maksājumu karti, šīs kartes izdevējs var iekasēt papildu komisiju, it īpaši, ja Pircējs apmaksā pasūtījumu ar maksājumu karti, tad, kad Pircējs maksā, var tikt iekasēta papildu komisija Eiropas, Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro karšu emitentu pasūtījumiem. Noklikšķinot uz Vietnes lapas https://dir.lv/ pogas "PASŪTĪT" attiecīgajā sadaļā, tas nozīmē, ka Pārdevējs ir informējis Pircēju par iespēju iekasēt papildu komisiju, kad Pircējs apmaksā Eiropas pasūtījumus, Visa kartes izsniedzējs Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

PREČU PIEGĀDES NOTEIKUMI

8.1. Pircējs saņem preces piegādes laikā vai saņem personīgi. Apmaksas un saņemšanas kārtība ir norādīta attiecīgajā Vietnes lapā https://dir.lv/.

8.2. Piegādājot Preces uz citām Latvijas pilsētām vai citas valsts teritorijā, ko veic citi Piegādes pakalpojumi (turpmāk - Pārvadātāju firmas), Pircējs pilnībā un bez nosacījumiem piekrīt Noteikumiem par šo pārvadātāju preču pārvadāšanu.

8.3. Preču saņemšanas faktu un pretenziju neesamību par Pārvadātāju uzņēmumu piegādāto Preču kvalitāti apstiprina Pircējs. Otrais paraksts uz pavadzīmes, pārvadātāja deklarācijas vai pavadzīmes pēc preču saņemšanas. Savukārt Pārdevējs garantē Preču nosūtīšanu Pārvadātāja uzņēmumam Pircēja norādītajā un apmaksātajā apjomā, pilnīgu atbilstoši šo Preču specifikācijai un pienācīgā (darba) stāvoklī un kvalitātē.

8.4. Ja Pircējs nav klāt piegādes adresē, kuru Pircējs ir norādījis pieteikumā, vai Pircējs nepamatotu iemeslu dēļ atsakās saņemt Preces, pēc pārvadātāja uzņēmuma Kurjera piegādes Preces tiek atgrieztas nosūtīšanas centrā. Samaksa par Pārvadātāja pakalpojumiem tiek atskaitīta no summas, ko Pircējs pārskaitījis par Precēm. Pārējā summa tiek atgriezta Pircējam, pamatojoties uz viņa vēstuli, kas nosūtīta uz e-pastu: orders@dir.lv, norādot norēķinu kontu, uz kuru ir jāatdod naudas līdzekļi.

Visus jautājumus, kas rodas preču apmaksas un saņemšanas procesā, Pircējs var uzzināt, izmantojot kontaktinformāciju sadaļā Kontakti.

PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

9.1. Saskaņā ar Latvijas likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību" Pircējam ir tiesības apmainīt labas kvalitātes preces četrpadsmit dienu laikā, izņemot pirkuma dienu, ja vien Pārdevējs nav paziņojis par ilgāku periodu. Pircējam ir tiesības apmainīt Preces, ņemot vērā tiesību aktu noteikumus, pamatojoties uz to preču sarakstu, kuras nevar apmainīt (atgriezt).

9.2. Ja Pircējs plāno atgriezt Preces, šāda atgriešana tiek veikta saskaņā ar Vietnes sadaļu "Atgriešana", ņemot vērā pārvadātāja vai kurjera noteikumus un nosacījumus, kas ir spēkā Latvijas teritorijā vai tās teritorijā. citas valsts saskaņā ar Preču saņemšanas vietu.

9.3. Vismaz viena no uzskaitītajiem trūkumiem gadījumā Pircējam ir pienākums to novērst jebkuras formas apkopotā aktā. Akts jāparaksta Pircējam un personai, kura piegādāja Preces, vai Pārdevējam. Ja iespējams, trūkumi jāreģistrē, izmantojot foto vai video filmēšanu. 1 (vienas) dienas laikā Pircēja pienākums ir informēt menedžeri (Pārdevēja pārstāvi, kurš ir atbildīgs par Preču pasūtījuma veikšanu) par konstatētajiem trūkumiem un vienoties par Preču nomaiņu, aizpildot sūdzības veidlapu preču atgriešanai. preces vietnē https://dir.lv/.

9.4. Puses vienojās, ka noteiktās procedūras obligāto prasību neievērošanas gadījumā tiek atzīts, ka Pircējs Preces saņem pienācīgā stāvoklī - bez jebkādiem mehāniskiem bojājumiem un pilnīgā komplektācijā.

PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

10.1. Puses ir atbildīgas par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepareizu izpildi šajā Līgumā un spēkā esošajos starptautiskajos un Latvijas tiesību aktos noteiktajā veidā.

10.2. Jebkuru strīdu gadījumā, kas saistīti ar šī Līguma izpildi Pusēs, izņemot strīdus par parāda piedziņu no Pircēja, Puses apņemas tos atrisināt sarunu ceļā, ievērojot prasības procedūru. Prasības izskatīšanas termiņš ir 7 (septiņas) kalendārās dienas no tā saņemšanas dienas. Strīdiem, kas saistīti ar parādu piedziņu no Pircēja, prasījuma procedūras ievērošana nav nepieciešama.

10.3. Visi strīdi, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar to, ieskaitot strīdus par tā izpildi, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināti attiecīgajā tiesā saskaņā ar starptautiskajām un Latvijas materiālajām un procesuālajām tiesībām.

SPĒKU MAJEURE APSTĀKĻI

11.1. Puses nav atbildīgas par neviena sava pienākuma neizpildi, izņemot maksājuma saistības, ja tās pierāda, ka šādu neizpildi izraisīja nepārvarama vara, tas ir, notikumi vai apstākļi, kurus patiešām nevar kontrolēt šāda puse, neparedzami un neizbēgami notika pēc šī Līguma noslēgšanas.

Nepārvaramas varas apstākļi jo īpaši ir dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēki, plūdi, sprādzieni, apledojums, kari (gan deklarēti, gan nedeklarēti), nemieri, preču zaudēšana, pārvadātāju kavēšanās avāriju vai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, bīstamība un nelaimes gadījumi jūra, embargo, katastrofas, valdības iestāžu noteiktie ierobežojumi (ieskaitot piešķīrumus, prioritātes, oficiālās prasības, kvotas un cenu kontroli), ja šie apstākļi tieši ietekmē šā nolīguma īstenošanu.

11.2. Pusei, kurai nepārvaramas varas dēļ kļuva neiespējami izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu, nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse par iepriekš minēto apstākļu iestāšanos, kā arī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā jāsniedz otrai Pusei nepārvaramas varas apstākļu apstiprināšana. Šāds apstiprinājums būs sertifikāts, sertifikāts vai cits attiecīgs dokuments, ko izdevusi pilnvarota valsts bloks, kas atrodas nepārvaramas varas apstākļu rašanās vietā.

11.3. Laiks, kas Pusēm vajadzīgs, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, tiks pagarināts par jebkuru periodu, kurā izpilde tika atlikta uzskaitīto apstākļu dēļ.

11.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ šajā Līgumā noteikto saistību neizpilde turpinās ilgāk par trim mēnešiem, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.

Neskatoties uz nepārvaramas varas iestāšanos, Puses pirms šī Līguma izbeigšanas nepārvaramas varas dēļ veic galīgos norēķinus.

CITI LĪGUMA NOSACĪJUMI

12.1. Pircēja sniegtā informācija ir konfidenciāla. Informācija par Pircēju tiek izmantota tikai viņa Pasūtījuma izpildei (ziņojuma nosūtīšana pārdevējam par Preču pasūtīšanu, reklāmas ziņojumu nosūtīšana utt.).

12.2. Pieņemot Līgumu vai reģistrējoties vietnē https://dir.lv/ (aizpildot reģistrācijas veidlapu), Pircējs brīvprātīgi piekrīt viņa personas datu vākšanai un apstrādei ar sekojošu mērķi: dati, kas kļūst zināmi tiks izmantoti komerciāliem mērķiem, tostarp preču pirkšanas pasūtījumu apstrādei, informācijas saņemšanai par pasūtījumu, reklāmas un īpašo piedāvājumu nosūtīšanai pa telekomunikāciju sakaru (e-pasts, mobilie sakari) līdzekļiem, informācijai par akcijām, izlozēm vai jebkuriem citiem cita informācija par Vietnes darbību https: // dir. lv /.

Šajā punktā paredzētajiem mērķiem Pircējam ir tiesības nosūtīt vēstules, ziņojumus un materiālus uz Pircēja pasta adresi, e-pastu, kā arī sūtīt īsziņas, zvanīt uz anketā norādīto tālruņa numuru .

12.3. Pircējs dod tiesības apstrādāt savus personas datus, tai skaitā: ievietot personas datus datubāzēs (bez papildu paziņošanas par to), veikt visu mūžu datu glabāšanu, to uzkrāšanu, atjaunināšanu, maiņu (pēc nepieciešamības). Pārdevējs apņemas nodrošināt datu aizsardzību pret trešo personu nesankcionētu piekļuvi, neizplatīt vai pārsūtīt datus trešām personām (izņemot datu pārsūtīšanu saistītajām pusēm, komerciālajiem partneriem, personām, kuras Pārdevējs ir pilnvarojis veikt tiešus datus apstrāde šiem nolūkiem, kā arī pēc kompetentās valsts iestādes obligāta pieprasījuma).

12.4. Negribot saņemt biļetenu, Pircējam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju, rakstot paziņojumu par atteikumu saņemt reklāmas materiālus, nosūtot to uz pasta vai e-pasta adresi.

12.5. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja sniegtās informācijas saturu un precizitāti, veicot pasūtījumu. Pircējs ir atbildīgs par norādītās informācijas pareizību, veicot pasūtījumu.